Algemene voorwaarden
background

1. Definities
Klant: De (rechts)persoon met wie Deecommerce een Overeenkomst heeft gesloten.
Diensten: De door Deecommerce te verlenen diensten zoals schriftelijk is overeengekomen.
Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Deecommerce en Klant op grond waarvan Deecommerce aan de Klant diensten verleent.
Website/website: De website van de klant onder beheer van Deecommerce.

2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten van Deecommerce. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met Deecommerce zijn overeengekomen. Deecommerce behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.

3. Overeenkomst
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de opdracht door Deecommerce. Door het plaatsen van de opdracht aanvaardt de Klant deze voorwaarden. Deecommerce behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Alle aanbiedingen van Deecommerce zijn vrijblijvend. Indien Deecommerce de opdracht om onvoorziene reden niet kan uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk naar de Klant gecommuniceerd worden. De Klant kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.


4. Prijzen
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
Deecommerce is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

5. Betaling & Levering
Betaling voor Deecommerce diensten vindt plaats per factuur. Indien de Klant na aanmelding gebruik maakt van betaalde supportdiensten, of na implementatie extra diensten afneemt, zullen deze conform de gekozen betaalwijze aan het begin van de eerstvolgende kalendermaand gefactureerd/geïncasseerd worden. De betalingstermijn voor betalingen per factuur is 14 dagen. Indien betaling na afloop van de betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden is de Klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Het rentepercentage bedraagt 2% per (gedeelte) van een kalendermaand. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van klant. Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is Deecommerce gerechtigd de geleverde dienst (tijdelijk) te stoppen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.
Levertijden zijn vrijblijvend en worden per benadering aangegeven. Deecommerce is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit overschrijding van deze levertermijn. Als levermoment wordt beschouwd het moment waarop Deecommerce aan de klant per e-mail bevestigd dat de dienst is opgeleverd. De Klant is verplicht om de opgeleverde dienst binnen 2 werkdagen te controleren op eventuele tekortkomingen. Tekortkomingen dienen binnen 5 werkdagen per e-mail gemeld te worden. Tekortkomingen gemeld na 5 werkdagen vallen onder het afgesproken supportlevel (zie 10). Eventuele tekortkomingen ontslaan de Klant niet van betaling.

6. Eigendomsbepaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is en blijft de infrastructuur, programmatuur en onderliggende licenties eigendom van Deecommerce. Voor zover Deecommerce programmatuur aan klant verstrekt, is dat telkens in de vorm van licentie. Het is de Klant niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, (delen van) de aan klant beschikbaar gestelde software te wijzigen, te kopiëren, uit te lenen cq. aan derden te verstrekken. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, ontwerpen en rapporten, berusten ten allen tijde bij Deecommerce of haar toeleveranciers. Inhoud, grafische figuren, foto's geplaatst door de Klant in zijn webpage zijn en blijven eigendom van de Klant. De domeinnaam is en blijft eigendom van de Klant.

7. Gebruik
Klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van door Deecommerce aan hem opgeleverde website, uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden. Tevens is de Klant zelf verantwoordelijk voor gebruikte content op de website (teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal e.d.) en eventuele marketing- en advertentie campagnes die door Klant worden geïnitieerd ten behoeve van promotie en verkoop van producten of diensten van de Klant via de website. Deecommerce accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van de website, gegevens, content, marketing- en advertentie campagnes en resultaten in termen van online verkopen c.q. conversie, vindbaarheid en alle zaken daaraan gerelateerd.
Het is de klant niet toegestaan om de website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan:
de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal,
de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal
computervredebreuk (ook wel bekend als "hacken") via het internet of het systeem anderszins vernieling,
beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen
De informatie die de klant op zijn website verspreidt dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf) regulerende instanties.

8. Toegang
Voor beheers en configuratiedoeleinden heeft Deecommerce altijd toegang tot het administratieve gedeelte van de website van de Klant. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant hier toestemming voor.

9. Aanpassingen
Indien de Klant dit wenst kunnen er aanpassingen gedaan worden in zijn website. Deze aanpassingen zullen gefactureerd worden tegen tarieven die staan in een per e-mail bevestigde offerte. De werkzaamheden voortvloeiend uit deze aanpassingen zullen uitgevoerd worden door Deecommerce of in zijn geheel, of deels uitbesteed worden aan derden. Voor de uitbesteding aan derden is geen toestemming vereist van de klant.

10. Aansprakelijkheid
Deecommerce is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet bereikbaar zijn van de website of (deels) niet functioneren van de website. Deecommerce is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de website van klant (hacken). Deecommerce is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website en de site van de Klant. Deecommerce is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de website door de Klant, of zijn klanten of derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn data. Bij verlies van data zal Deecommerce alles doen om klant te helpen om op basis van back-ups de data weer terug te zetten vanaf het laatste back-up moment. Deecommerce is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

11. Overmacht
Deecommerce is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen; waaronder een tekortkoming van externe hostingproviders en toeleveranciers van Deecommerce en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

12. Privacyverklaring
Deecommerce zal de gegevens van de Klant, alsmede de gegevens van de website van de Klant altijd uiterst zorgvuldig behandelen en nimmer aan derden verstrekken. Deecommerce is zich bewust van de verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzake het (eventueel) aanhouden en bewerken van persoonsgegevens. Alle partijen zullen zich houden aan de verplichtingen, waarbij Klant wordt aangemerkt als "verantwoordelijke", en Deecommerce wordt gekenmerkt als "bewerker" in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13. Overig
Het is de Klant niet toegestaan om de tekst en url "Design by Deecommerce" zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verwijderen. Deecommerce is gerechtigd om de site van de klant op te nemen in het klantenoverzicht op de site van Deecommerce.

14. Informatie
Deecommerce kan niet garanderen dat de informatie op de site juist of betrouwbaar is. Deecommerce kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van de informatie op de site.

15. Wijzigingen
Deecommerce is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van website. Indien de Klant wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

16. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met Deecommerce is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten kunnen uitsluitend bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.